Física Estadística


Criteris i formes d'avaluació

Es farà un examen final escrit que constarà de problemes i qüestions curtes.
La participació a classe contribuirà a la qualificació final.Jordi Ortín. Última revisió: 15-09-00