Parreño, Assumpta


Linies de recerca:
 
-Física d'hipernuclis/Física de hipernúcleos/Hypernuclear physics

-Teories efectives de camp/Teorías de Campo Efectivas/Effective Field Theory.

-Simulacions en el reticle de QCD de les interaccions entre hadrons a baixa energia


Projectes i grups de recerca:
 

Descripció microscópica d?estats exòtics de la matèria/Descripción microscópica de estados exóticos de la materia/Microscopic description of exotic states of matter
Ministerio de Educación, 2005-2008 
IP: Mario Centelles Aixalà

Física Nuclear Teòrica i de Moltes Partícules en Interacció/Física nuclear teórica y de muchas partículas en interacción/Theoretical nuclear physics and the physics of many interacting particles 
Generalitat de Catalunya (Comissionat per a Universitats i Recerca) 2005-2009 
IP:Manuel Barranco Gómez

Física hadrònica: Estudi de matèria fortament interactuant/Física hadrónica: Estudio de la materia fuertemente interactuante/HadronPhysics: Study of strongly Interacting Matter 
RII3-CT2003-506078, EU, 2004-2007 
IP (node Barcelona/nodo Barcelona/Barcelona node): Àngels Ramos Gómez 
http://www.hadronphysics2.eu/

FLAVIAnet: Entrant  en l'època d'alta precisió de la física del sabor a través de l'aliança de les simulacions en el reticle, les teories efectives i l'experiment/FLAVIAnet: Entrando en la era de la alta precision en física del sabor mediante la alianza de las simulaciones en el retículo, las teorías efectivas y el experimento/FLAVIAnet: Entering the high-precision era of flavour physics through the alliance of lattice simulations, effective field theories and experiment 
MRTN-CT-2006-035482, EU, 2006-2009 
IP (node Barcelona/nodo Barcelona/Barcelona node): Santi Peris
http://ific.uv.es/flavianet/


Grups de recerca/Grupos de investigación/Research groups:

Nuclear Physics with Lattice QCD
   http://www.phys.washington.edu/users/savage/NPLQCD/nplqcd_frame.htmltornar