Salvat, Francesc


Linies de recerca:
 El nucli de la meva investigació és la Física de Radiacions teòrica i aplicada. 
El nostre grup desenvolupa models teòrics de les interaccions d'electrons,
 positrons i fotons amb àtoms i amb medis materials. 
El nostre treball teòric recent inclou el desenvolupament de models, 
programes de càlcul i bases de dades de referència per a diferents 
mecanismes d'interacció. 
Fins ara, hem completat les bases de dades per les col·lisions elàstiques 
d'electrons i positrons  amb àtoms, i per a la ionització de capes 
electròniques internes d'àtoms per impacte d'electrons i positrons. 
Desenvolupem i mantenim el codi  PENELOPE, un programa genèric 
per a la simulació Monte Carlo del transport acoblat d'electrons i fotons 
en sistemes materials amb geometries complexes. 
També estem interessats en les aplicacions pràctiques de la simulació 
del transport de radiació a la microscòpia electrònica i a la Física Mèdica. 
Estem emprant PENELOPE en estudis de microanàlisi amb sonda d'electrons. 
També hem desenvolupat eines per a la simulació Monte Carlo d'acceleradors d'electrons, 
així com un programa optimitzat per la simulació de tractaments de radioteràpia 
emprant la geometria individual de cada pacient.Projectes i grups de recerca:
 

ASESORA: Simulación Monte Carlo con PENELOPE: desarrollo de modelos de interacción, caracterización de haces de radiación y aplicaciones en física médica.

Group Consolidat de Recerca: Dosimetria i radiofísica mèdica


Integrated Project MAESTRO, Methods and Advanced Equipment for Simulation and Treatment in Radiation Oncology. http://www.maestro-research.org/

ACTINET, European Network for Actinide Sciences. Project 077, on "Round Robin and Certification of Plutonium-based Materials by Electron Probe Microanalysis". 
http://www.actinet-network.org/tornar