Casademunt, Jaume


Linies de recerca:
 
Física de sistemes biològics
Fenòmens col.lectius en biofísica molecular. 
Generació de força i transport per motors moleculars
Autoorganització i regulació biològica en cel.lules i teixits
Física i funció biològica de membranes i citosquelet
Motilitat cel.lular basada en actina 

Física de fluids
Fluids complexos i matèria tova. 
Inestabilitats hidrodinàmiques. Turbulència viscoelàstica. Materials 
auto-ensamblants
Fenòmens interficials. Mullat
Microfluídica

Física Estadística i No Lineal fora d'Equilibri
Fluctuacions en sistemes extesos. Propagació de fronts
Física No Lineal de sistemes extesos. Formació de patrons
Inestabilitats morfològiques en interfícies. Fluxes de Hele-Shaw

Microgravetat 
Fluxes bifàsics turbulents en microgravetat
Formació i gestió de bombolles en sistemes de suport de vida a l'espai


Projectes i grups de recerca:
 
Programa Nacional de Física - Eje-C Consolider (5 years)
Selforganization in Soft Matter: self-assembling materials, complex fluids and biological systems
Reference: FIS2006-03525
Co-PI: J. Casademunt. PI: F. Sagués
(Interdepartmental Group)

PHYNECS / Nonequilirbium Physics: from Complex Fluids to Biological Systems
RTN EU Network - HPRN-CT-2002-00312 
Coordinator: J. Casademunt
http://www.ecm.ub.es/phynecs/
(International network)

Grup Consolidat / Física No Lineal
PI: J. Ortín
Reference: 2005SGR00507
http://???
(Departmental Group)

Microgravity Research Group
PI: J. Casademunt
http://www.ieec.cat/catala/recerca/mg/index.html
(Interuniversity Group)tornar