Ibanes, Marta


Linies de recerca:
 Establiment de l'eix esquerra-dreta en vertebrats

Morfogrenesi i formacio de patrons en embrions de vertebrat

Formacio del patro vascular en plantes

Dinamiques estocastiques de diferenciacio celĀ·lular
Projectes i grups de recerca:
 
Caracterizacion multiescala de dinamicas de morfogenesis y diferenciacion celular (FIS2006-05019). 

Grup Consolidat de Fisica No lineal.tornar