Solà, Joan


Linies de recerca:
 1) Física Teórica d'Altes Energies (HEP) (High Energy Physics)

En el context de la Física Teórica d'Altes Energies, estic
especialment interessat en les aplicacions de la Teoria Quàntica de
Camps en la Fenomenologia. Per tant, treballo en la Física de les
Partícules Elementals i les seves interaccions, amb especial èmfasi
en la Física Més Enllà del Model Estàndard (MS), i en particular en
les extensions Supersimètriques del MS i en models de bosons de
Higgs generalitzats. En el moment present, l'objectiu fonamental
d'aquestes investigacions és trobar signes de nova Física en els
grans acceleradors del futur: el Large Hadron Collider (LHC) i l'
International Linear Collider (ILC). Els meus càlculs i els dels
meus col.laboradors i estudiants de doctorat tenen com a objectiu
bàsic determinar estratègies eficients per a descobrir indicis de
l'existència de les partícules supersimètriques i de bosons de Higgs
en aquests grans acceleradors. Una de les estratègies més
sofisticades que utilitzem és la que fa ús dels efectes quàntics
("correccions radiatives") sobre els processos físics. En altres
paraules, apliquem les poderoses tècniques de la Teoria Quàntica de
Camps per a calcular els observables de precisió que es poden
mesurar en el LHC i el ILC. En aquest camp, la meva contribució més
fonamental fins ara mateix és haver fet el primer càlcul complet
existent a la literatura  de correccions radiatives supersimètriques
als paràmetres electrofebles del Model Estàndard.


2) Cosmologia (Cosmology):

En el camp de la Cosmologia i la Teoria General de la Relativitat,
treballo en l'anomenada Energia Fosca i en el problema de la Matèria
Fosca  de l'Univers, amb especial èmfasi en el Problema de la
Constant Cosmológica, que és probablement el trencaclosques més gran
que mai hagi hagut d'afrontar la Física Teórica de tots els temps.
El meu treball actual en aquest camp es concentra principalment en
l'estudi de l'origen i naturalesa de l'Energia Fosca des del punt de
vista dels primers principis de la Física Fonamental, bàsicament a
través d'una possible connexió amb la Teoria Quàntica de Camps en
Espai-Temps Corbats. El meu treball, aixi com el dels meus
col.laboradors i estudiants de doctorat en aquest tema, consisteix
en investigar la possibilitat que la Constant Cosmológica sigui tal
vegada un ``running parameter'' (és a dir, un paràmetre dinàmic) tal
que la seva evolució pot descriure's a través dels mètodes del Grup
de Renormalització. Recentment he proposat que l'Energia Fosca
podria ser una mena de ``fóssil quàntic'' que provingués de
l'Univers Inflacionari. És a dir, que l' Energia Fosca podria ser
una energia de buit fixada a partir del mecanisme quàntic que va
provocar el procés d'inflació primordial en l'Univers primitiu.
Aquest mecanisme determina una equació del grup de renormalització
tant per la constant cosmológica com per l'acoblament gravitatori de
Newton. També cal dir que en aquest camp vaig proposar, fa anys,
juntament amb Roberto Peccei i Christoff Wetterich, la possible
existència del ``Cosmó'' com a camp dinàmic ajustador de la Constant
Cosmológica. El ``Cosmó'' està relacionat amb la noció popular de
``Quintaessència'' com a possible descripció de l'Energia Fosca.Projectes i grups de recerca:
 
Investigador Principal del Grup Consolidat de Fìsica Teòrica D'Altes
Energies (Principal Investigator of the Research Group of High
Energy Physics) (http://www.ecm.ub.es/~ariadna/GrupHEP-T/)


Principal Investigator at the UB of the  European Research Training
Network HEPTOOLS (MRTN-CT-2006-035505): "Tools and Precision
Calculations for Physics Discoveries at Colliders"
(http://heptools.web.cern.ch/heptools/)


Research member of the Project: "Teorías Cuánticas Efectivas y
Fundamentales"


tornar