Col.leció d'applets de Física

UB 


Introducció

Fonaments de Física Mecànica Mecànica Quàntica
Velocitat i acceleració
Pla inclinat
Centre de masas
Xocs
Forces de Coriolis
Moviment circular
Moment angular (I)
Moment angular (II)
Equipotencials
PV=nRT
Força conservativa
Moviment harmònic
Molles acoblades
Molla forçada
Molla amb fregament
Pèndol
F=-b V
Lleis de Kepler
Ones
Efecte Doppler
Corda vibrant
Diagonalitzador
Oscil.lador
Evolució paquet d'ona
Mètodes variacionals
Efecte túnel
Erastòtens
Aristarc
Galileo
Einstein
Tiempo relativista
Equacions de Maxwell

Fac. Físiques
Univ. Barcelona
Física a Yahoo
NASA
CERN
Nova
Discovery Channel
PBS
BBC
Arxius
Pilot
Javas
Fotos
Humor


Dept. ECM Lluís Garrido
José I. Latorre