PROGRAMA DE TERCER CICLE I DOCTORAT FISICA AVANÇADA
GRADUATE PROGRAM IN ADVANCED PHYSICS

 

El programa de tercer cicle Temes de Física Avançada està organitzat conjuntament pels departaments de Física Fonamental i d'Estructura i Constituents de la Materia (Fac. Física); hi participen professors dels dos departaments i diversos profesors convidats. Té per objectiu completar la formació dels estudiants en aspectes fonamentals de la Física de la Matèria Condensada, Atòmica i Nuclear, i Física Teòrica.

The graduate program on Advanced Physics is organized by the departments of Física Fonamental and Estructura i Constituents de la Materia (Physics Faculty); professors of both departments and several invited professors participate in it. Its aim is to complete the students formation in fundamental aspects of Condensed Matter Physics, Atomic and Nuclear Physics, and Theoretical Physics.El període de matrícula oficial de tercer cicle és de l'1 d'Octubre al 15 de Novembre. La preinscripció començarà dilluns 19 de Septembre i finalitzarà el dijous 29. 

The official registration period is from October 1st to November 15th. Pre-registration will start on September 19th and will finish on September 29th.Les classes del semestre de tardor començaran el dia 4 d'octubre de 2005, ABANS que s'hagi obert el període de la matrícula oficial a secretaria. Cal que els interessats fagin una preinscripció en aquesta pàgina-web per tal de poder organitzar els cursos. És requisit bàsic haver acabat completament la llicenciatura. Abans de complimentar la preinscripció cal haver consultat un TUTOR.

Lectures of the Autumn semester will begin on October 4th, 2005
. BEFORE the official registration period is opens at the faculty secretariat, the interested students must pre-register on this web page so that courses can be properly organized. It is required to have completed your first degree. Before filling up the pre-registration you should have contacted a TUTOR.

 

 

El número de places disponibles al curs 2005/06 és de 25. Els criteris de priorització de les sol.licituds són:

  1. Expedient acadèmic
  2. Afinitat de les assignatures cursades durant la llicenciatura amb la temàtica del programa

The number of available posts for the year 2005/06 is 25. The prioritization criteria are:

  1. Academic record
  2. Proximity of the subjects studied during your degree and the program topics.

 Preinscripció 2005
Pre-registration 2005
Horaris
Timetables