Preinscripció 2005 / Pre-registration 2005

Per a estudiants de tercer cicle / for graduate students

(A retornar abans de 29 de septembre / To be returned before Sept. 29th.)

Dades personals / Personal information

(Si us plau,no deixeu espais en blanc. Ex: Juan_Manel) / (Please, do not leave blanks. Ex. Juan_Manel)

Cognom / Family Name
Nom / Name
DNI / Passport
e-mail
Telèfon / Phone number


Tutor / Tutor

És imprescindible que consulteu les vostres opcions amb un tutor. Qualsevol professor ordinari dels departaments ECM o FF pot ser tutor.

You must ask your tutor about your choice of subjects. Any professor of the ECM or FF departments can be a tutor.

TUTOR / TUTOR


Assignatures / Subjects

(Alumnes de primer any / First year students)

D'accord amb la normativa la durada del tercer cicle és de dos anys, el primer de crèdits teòrics (20) i el segon de crèdits pràctics (12). Almenys 15 crèdits (5 assignatures) hauran de correspondre a cursos d'aquest programa. Cursant 7 assignatures dins del programa es completa el màxim legal. 

According to regulations graduate courses extend over a two year period. The first year comprises theoretical credits (20) and the second one practical credits (12). At least 15 theoretical credits (5 subjects) must correspond to this program. The legal maximum can be reached by choosing 7 subjects from the program.

Totes les assignatures ofertades tenen 3 crèdits teòrics. 

All subjects have 3 theoretical credits

Cap assignatura és obligatòria. Totes s'impartiran durant el curs acadèmic 2005/2006 en dos semestres. 

No subject is obligatory. All of them will be given during the academic year 2005/2006 in two semesters.


Subjects
Estat Sòlid Avançat / Advanced Solid State
Fenòmens Crítics i Grup de Renormalització / Critical Phenomena and Renormalization Group
Fenòmens de Creixement en Matèria Condensada / Growth Phenomena in Condensed Matter
Autoorganització en Sistemes fora de l'Equilibri / Self-Organization in Out-of-Equilibrium Systems
Física de la Matèria Condensada Tova / Soft Condensed Matter Physics
Física de Sistemes en la Nanoescala / Nanoscale Physics
Física dels Sistemes Complexos / The Physics of Complex Systems
Física Nuclear i Astrofísica / Nuclear Physics and Astrophysics
Formació i Evolució de Galàxies / Galaxy Formation and Evolution
Física no Linial / Non-linear Physics
Interacció i transport de Radiació / Radiation Interaction and Transport
Mecànica Estadística Avançada / Advanced Statistical Mechanics
Introducció a la Biofísica / Introducction to Biophisics
Model Standard / Standard Model
Mètodes de Simulació Numèrica / Numerical Simulation Methods
Optica Quantica i Informació Quantica / Quantum Optics and Quantum Information
Partícules Elementals / Elementary particles
Partícules i Cosmologia / Particles and Cosmology
Relativitat General Avançada / Advanced General Relativity
Teoria Quàntica de Camps / Quantum Field Theory
Teoria Quàntica d' N-Cossos / Quantum N-body theory
Teories Gauge /Gauge Theories

Treballs tutelats / Supervised Practical Work

(Estudiants de segon any / Second year students)

Cada estudiant de segon any haurà de realitzar dos treballs de 6 crèdits d'acord amb l'oferta del programa. Per a realizar una preinscripció per als treballs tutelats cal descarregar aquest full de preinscripció i retornar-lo complert al departament.

Every second year student will have to complete two supervised works of 6 credits each according to the offer below. To make the pre-registration for the supervised practical works you must download this pre-registration sheet, fill it out, and give it back to the department secretariat.

Aquesta preinscripció ens permetrà fer l'organització del curs 2005/2006. De cap manera substitueix la matrícula oficial de Secretaria.

This pre-registration will allow us to organize the 2005-2006 course. It does not substitute the official registration at the faculty secretariat .


aquesta preinscripció / this pre-registration

tota la informació / all the information